Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Ogłoszenie (17.01.2020 r.)

Załącznik nr 1 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 2 – UMOWA

Załącznik nr 3 – FORMULARZ OFERTOWY

Załącznik nr 4 – OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA I SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Załącznik nr 5 – OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ

Załącznik nr 6 – ZOBOWIĄZANIE O ODDANIU WYKONAWCY DO DYSPOZYCJI NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NA POTRZEBY WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 7 – ELEMENTY KAMPANII PROMOCYJNEJ I REKLAMOWEJ O ZASIĘGU OGÓLNOPOLSKIM

Informacja z otwarcia ofert

Unieważnienie (18.02.2020r.)