Szanowni Państwo

Zgodnie z wymaganiami rozporządzenia ogólnego Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych uprzejmie informujemy, że:

Zgodnie z wymaganiami rozporządzenia ogólnego Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych uprzejmie informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Jarocińska Agencja Rozwoju Sp. z o.o. 63‑200 Jarocin, ul. T.Kościuszki 15B, jar@jarjarocin.pl, tel: 62-740-02-95.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych – p. Witolda Rucińskiego, z którym można się skontaktować pod e‑mail: iodo@jarjarocin.pl lub pod numerem telefonu: 519051512
Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania umowy lub wypełnienia obowiązków i zadań wynikających z przepisów prawa.
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym jednostkom organizacyjnym Gminy Jarocin, podmiotom przetwarzającym dane, z którymi współpracuje spółka oraz innym podmiotom takim jak organy administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, administracji skarbowej i innym zgodnie z wymaganiami przepisów prawa.
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres wymagany przepisami prawa a szczególnie przepisami określającymi zasady postępowania z dokumentacją oraz przechowywania dokumentów nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji. Oznacza to, że dane osobowe mogą zostać zniszczone po okresie od 5 do 50 lat lub przetwarzane bezterminowo zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy i przepisów.
Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do Państwa danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.
Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00.
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym niezbędnym do realizacji obowiązków oraz zadań wynikających z przepisów prawa. Ponadto podanie danych osobowych jest niezbędne dla zwarcia umowy.
Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz nie są profilowane.
Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w innym celu niż zostały zebrane.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych podczas rekrutacji pracowników
1. Administrator danych:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Jarocińska Agencja Rozwoju Sp. z o.o. 63‑200 Jarocin, ul. T.Kościuszki 15B, jar@jarjarocin.pl, tel: 62-740-02-95.
2. Inspektor ochrony danych:
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pocztą elektroniczną pod adresem email: iod@jarocin.pl.
3. Cel i podstawy przetwarzania:
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) przeprowadzenia rekrutacji, zawarcia umowy oraz zatrudnienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w zakresie wskazanym przepisami Kodeksu Pracy oraz innymi, właściwymi przepisami prawa.
b) ochrony Administratora i dochodzenia roszczeń w prawnie uzasadnionym interesie Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
c) podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO) na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.
d) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
4. Odbiorcy danych osobowych:
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, którym administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych oraz podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa.
5. Informacje o wymogu podania danych:
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
6. Okres przechowywania danych:
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji z uwzględnieniem ewentualnych roszczeń.
W przypadku wyrażenia przez Państwo zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przechowywane przez 6 miesięcy.
7. Państwa prawa w zakresie przetwarzania:
Mają Państwo prawo do:
– dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
– żądania sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
– żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
– żądania usunięcia danych osobowych;
– wniesienia skargi do Prezesa UODO na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji oraz przekazywanie danych do państwa trzeciego:
Państwa dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz nie będą profilowane Nie będą również przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

© Copyright – Jarocińska Agencja Rozwoju Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.