Nabór na stanowisko ds. planowania przestrzennego oraz rewitalizacji

 

 

Do zadań głównych osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 • prowadzenie spraw wynikających z ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym:
 1. współpraca w przygotowaniu materiałów do sporządzenia lub zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 2. współpraca przy opracowywaniu projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz projektów decyzji inwestycji celu publicznego,
 3. współpraca przy opracowywaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z procedurą formalno – prawną.
 • Współpraca w opracowywaniu prognoz skutków finansowych uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 • Współpraca w opracowywaniu prognozy oddziaływania na środowisko dla uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
 • Współpraca w opracowywaniu planów miejscowych rewitalizacji oraz aktualizacji i realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji.
 • Współpraca w opracowywaniu projektów prawa miejscowego w zakresie ładu przestrzennego,
  w tym kodeksu krajobrazowego (reklama, ogrodzenia, małą architektura).

Wymagania konieczne:

 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie urbanistyki, gospodarki przestrzennej, architektury, architektury krajobrazu, kształtowania terenów zieleni, geoinformacji lub inne wykształcenie wyższe uzupełnione ukończonymi studiami podyplomowymi w zakresie planowania przestrzennego, urbanistyki lub gospodarki przestrzennej,
 • znajomości przepisów z dziedziny planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych.

Wymagania pożądane:

 • biegłe posługiwanie się komputerem i oprogramowaniem pakietu Microsoft Office,
 • umiejętność pracy na komputerze w środowisku GIS na oprogramowaniu ArcGIS oraz/lub praca w programie AutoCAD,
 • umiejętność planowania pracy,
 • umiejętność pracy pod presja czasu,
 • komunikatywność,
 • samodzielność.

 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 • miejsce pracy: praca w budynku JAR Sp. z o. o. i poza nim. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku pracy. Budynek nie w pełni przystosowany do poruszania się wózkiem inwalidzkim,
 • stanowisko pracy: stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze, przemieszczaniem się w budynku i po terenie miasta i Gminy Jarocin.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • podpisane odręcznie: CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji.

 

Dokumenty należy dostarczyć w terminie od 8 czerwca 2018r. do 22 czerwca 2018r.

do siedziby Jarocińskiej Agencji Rozwoju Sp. z o. o. lub przesłać pocztą na adres: Jarocińska Agencja Rozwoju Sp. z o. o., ul. Kościuszki 15B, 63-200 Jarocin w zamkniętej kopercie A4 oznaczonej imieniem, nazwiskiem i adresem do korespondencji kandydata, z dopiskiem: Nabór na stanowisko ds. planowania przestrzennego oraz rewitalizacji