Nabór wniosków na EKOpożyczki rusza 1 października

Jarocińska Agencja Rozwoju Sp. z o.o. we współpracy ze spółką Energia Jarocin Sp. z o.o. rozpoczyna nabór wniosków o udzielenie preferencyjnych pożyczek na wymianę źródeł ogrzewania lub źródeł zasilania energii w domach jednorodzinnych.  Wsparcie można uzyskać w ramach programów „Ekologiczne ciepło” oraz „Ekologiczna energia”.

Projekt rusza 1 października.

Komplet dokumentów potrzebnych do złożenia wniosków można znaleźć pod

linkiem: https://jarjarocin.pl/?page_id=2100

Dokumenty będą przyjmowane w siedzibie Jarocińskiej Agencji Rozwoju Sp.

z o.o. przy ul. T. Kościuszki 15B w Jarocinie. Wnioski można składać od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00, od 1 do 31 października 2021 r.

Szczegółowe informacje są również dostępne pod numerem telefonu: 62 747 91 02 (od poniedziałku do piątku w godz.: 8.00- 16.00).

PUBLICZNE ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI

Prezes Zarządu Jarocińskiej Agencji Rozwoju sp. z o.o.

(z siedzibą w Jarocinie, ul. T. Kościuszki 15B, 63-200 Jarocin)

działając zgodnie z postanowieniami uchwały nr 01/2020 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „ZGO-NOVA” sp. z o.o. z dnia 29.06.2020 r. oraz uchwały nr 15/2020  Rady Nadzorczej Jarocińskiej Agencji Rozwoju sp. z o.o. z dnia 12.08.2020r., niniejszym zaprasza zainteresowane podmioty (zwane dalej także „Inwestorami”) do:

NEGOCJACJI W SPRAWIE zakupu
1.867 (słownie: JEDEN TYSIĄC OSIEMSET SZEŚĆDZIESIĄT SIEDEM) udziałów

o wartości nominalnej po 500,00 (słownie: pięćset) pln każdy UDZIAŁ (ZWANYCH DALEJ „UDZIAŁAMI”) SPÓŁKI DZIAŁAJĄCEJ POD FIRMĄ:

„ZGO-NOVA” sp. z o.o. z siedzibą w WITASZYCZKACH,
WITASZYCZKI 1A, 63-200 JAROCIN,
ZWANEJ DALEJ „SPÓŁKĄ”,

stanowiących 17,38% udziałów W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI, należących do spółki Jarocińska Agencja Rozwoju sp. z o.o.

Sprzedaż Udziałów nastąpi na rzecz inwestora  w całości, jednorazowo, jednemu podmiotowi. Oferowane Udziały są wolne od zastawów, innych obciążeń oraz praw osób trzecich.

Podmiot zainteresowany złożeniem odpowiedzi na zaproszenie do powyższych negocjacji może, po podpisaniu zobowiązania do zachowania poufności przez osobę upoważnioną
do reprezentacji tego podmiotu, odebrać memorandum informacyjne zawierające informacje
o sytuacji prawnej i ekonomiczno-finansowej Spółki oraz strukturze odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji (zwane dalej „Memorandum”). Memorandum będzie wydawane od 11.09.2020r. do 01.10.2020r. w godzinach pracy od 9.00 do 15.00, przy ul. T. Kościuszki 15B, 63-200 Jarocin. Na pisemny wniosek podmiotu Memorandum zostanie przesłane mu pocztą.

Warunkiem otrzymania Memorandum jest wpłacenie kwoty 500,00 PLN  (słownie: pięćset złotych), na rachunek bankowy nr 61 1090 1131 0000 0001 0268 7712 w Santander Bank Polska S.A., oddział w Jarocinie.

Przedmiotem negocjacji będą między innymi:

1) cena nabycia Udziałów i sposób zapłaty ceny,

2) sposób zabezpieczenia wykonania zobowiązań,

3) inne sprawy uznane za istotne przez Strony.

Złożenie odpowiedzi na zaproszenie jest warunkiem uczestnictwa w negocjacjach w sprawie zakupu Udziałów Spółki.

Odpowiedź na zaproszenie powinna zawierać:

1) Opis Inwestora, w tym oznaczenie firmy, siedziby oraz adresu Inwestora będącego przedsiębiorcą lub w przypadku Inwestorów będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania,

2) Propozycje Inwestora dotyczące zakupu Udziałów Spółki, w tym co najmniej:

  • deklarację zakupu 1.867 Udziałów Spółki;
  • propozycję dotyczącą ceny zakupu jednego Udziału Spółki, określoną kwotowo, nieobarczoną żadnymi warunkami, a także propozycję sposobu zapłaty tej ceny;
  • termin ważności składanej odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji, nie krótszy niż 180 dni od daty złożenia odpowiedzi;

3) Inne sprawy uznane za istotne przez Inwestora;

4) Oświadczenia Inwestora i dokumenty wskazane w strukturze odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji.

Szczegółowe elementy odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji zostały określone
w strukturze odpowiedzi na zaproszenie będącej częścią Memorandum.

Odpowiedź na zaproszenie do negocjacji powinna być sporządzona w języku polskim, jednostronnie, na papierze formatu A4, podpisana na ostatniej stronie przez osoby upoważnione do reprezentowania Inwestora, a każda ze stron winna być parafowana. Odpowiedź należy złożyć w siedzibie JAR Sp. z o.o. (ul. T. Kościuszki 15 B, 63-200 Jarocin) w dwóch egzemplarzach, w zapieczętowanej kopercie.

Na kopercie należy umieścić dane umożliwiające identyfikację Inwestora oraz napis: „Odpowiedź na zaproszenie do negocjacji w przedmiocie zakupu udziałów „ZGO-NOVA”
sp. z o.o. z siedzibą w Witaszyczkach. Nie otwierać przed terminem”.

Termin składania odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji upływa w dniu 23.10.2020r.
o godzinie 12:00 czasu urzędowego w Polsce.
Odpowiedzi złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Podmioty, które złożyły odpowiedź na zaproszenie do negocjacji, zostaną poinformowane pisemnie o wyniku jej rozpatrzenia w ciągu 14 dni od dnia upływu terminu na jej złożenie.

Zbywający Udziały zastrzega sobie prawo do: występowania do podmiotów, które złożą odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji o dodatkowe informacje i wyjaśnienia (w tym dotyczące źródeł finansowania zakupu Udziałów Spółki i innych zobowiązań; środki pieniężne na te cele powinny pochodzić ze źródeł zewnętrznych w stosunku do Spółki), wyboru jednego lub kilku podmiotów, z którymi podejmuje negocjacje, odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyny, przedłużenia terminu, w którym można zapoznać się z Memorandum, przedłużenia terminu do składania odpowiedzi na zaproszenie przed jego upływem, przedłużenia terminu poinformowania o rozpatrzeniu odpowiedzi na zaproszenie, zmiany procedury i harmonogramu negocjacji.

Zbywający Udziały nie zwraca kosztów poniesionych przez Inwestorów w związku
z uczestnictwem w negocjacjach i zawarciem umowy, nie dopuszcza możliwości rozłożenia ceny sprzedaży Udziałów na raty oraz zastrzega, że preferowaną formę zapłaty za Udziały stanowi bankowe polecenie przelewu dokonane w takim terminie, aby najpóźniej w dniu podpisania umowy sprzedaży Udziałów środki znajdowały się na rachunku bankowym Zbywającego.

Osobami upoważnionymi do udzielania informacji w zakresie niniejszego ogłoszenia oraz treści memorandum informacyjnego są:

  • Karolina Bierła – pracownik JAR Sp. z o.o. (nr  62-747-91-02);

Kazimierz Łątkowski – przedstawiciel doradcy prywatyzacyjnego działającego pod firmą Centrum Konsultingu Business Expert sp. z o.o. sp.k. w Poznaniu (nr tel. 501 604 419).

Oferta pracy: Specjalisty ds. pozyskiwania środków zewnętrznych

Jarocińska Agencja Rozwoju Sp. z o.o. ogłasza nabór na stanowisko:

Specjalisty ds. pozyskiwania środków zewnętrznych

Praca na pełen etat na podstawie umowy o pracę. Do obowiązków pracownika należeć będzie m.in.:

-sporządzanie wniosków o pozyskanie środków zewnętrznych,

-realizowanie i rozliczanie projektów oraz monitoring dostępnych funduszy.

Wymagania:

-ukończone studia wyższe,

– doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,

– prawo jazdy kat. B.

Ofertę zawierającą CV i list motywacyjny należy przesłać w terminie do 29 kwietnia br. na adres: Jarocińska Agencja Rozwoju Sp. z o.o., ul. T. Kościuszki 15B, 63-200 Jarocin z dopiskiem „Specjalista ds. pozyskiwania środków zewnętrznych”. Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Jarocińska Agencja Rozwoju Sp. z o.o., ul. T. Kościuszki 15B, 63-200 Jarocin.

Osoby aplikujące na powyższe stanowisko prosimy o dołączenie do dokumentów informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych

 

 

O rewaloryzacji założenia pałacowo-parkowego w Jarocinie na XXVI Konferencji dot. sztuki ogrodowej i dendrologii historycznej – 24 – 25 października w Krakowie

„Aspekty konserwatorskie i ekologiczne w ochronie krajobrazu” to temat XXVI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej w zakresie sztuki ogrodowej i dendrologii historycznej, która odbędzie się w dniach 24 i 25 października br. w Międzynarodowym Centrum Edukacyjno-Badawczym „Działownia” przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie. Wydarzenie organizują Instytut Architektury Krajobrazu Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków, Sekcja Sztuki i Architektury Ogrodowej Komisji Urbanistyki i Architektury Polskiej Akademii Nauk (Oddział w Krakowie), Sekcja Architektury Krajobrazu Komisji Urbanistyki i Architektury Polskiej Akademii Nauk (Oddział w Krakowie).

Partnerzy: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie oraz Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Organizacji Ochrony Zabytków i Miejsc Zabytkowych ICOMOS

Konferencja odbędzie się pod honorowym patronatem Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka, Wiceministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Generalnego Konserwatora Zabytków Profesor Magdaleny Gawin, Rektora Politechniki Krakowskiej Profesora Jana Kaziora oraz Prezesa Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu SAK Piotra Redy.

Podczas konferencji dr inż. Marzena Jeleniewska-Jankowska z Jarocińskiej Agencji Rozwoju Sp. z o.o., wygłosi prelekcję pn.” Rewaloryzacja założenia pałacowo-parkowego w Jarocinie”.

Poniżej linki do strony z szczegółowym programem:

https://www.facebook.com/531656823965270/photos/pcb.784359522028331/785189558611994/?type=3&theater

https://www.pk.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3156:konferencja-ogrodowa-2019-aspekty-konserwatorskie-i-ekologiczne-w-ochronie-krajobrazu&catid=49&lang=pl&Itemid=944

Termomodernizacja budynku przy ul. Przemysłowej 3 – podpisanie umowy

 

Dnia 02 sierpnia 2019 roku Spółka Jarocińska Agencja Rozwoju Sp. z o.o. podpisała z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę pożyczki JESSICA2 Instrumenty Finansowe wdrażane w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 3: Energia Działanie 3.2 – Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Poddziałanie 3.2.2 – Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych – instrumenty finansowe.

Pożyczka została udzielona na realizację zadania pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Przemysłowej 3 w Jarocinie” i dotyczy przeprowadzenia termomodernizacji budynku w celu ograniczenia strat ciepła i podniesienia efektywności energetycznej budynku. Zadanie będzie realizowane w roku 2019.

Inicjatywa JESSICA2 (ang. Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas – Wspólne Europejskie Wsparcie na rzecz Trwałych Inwestycji na Obszarach Miejskich) jest programem, którego celem jest rozwijanie potencjału ekonomicznego obszarów miejskich, zwiększenie inwestycji miejskich poprzez atrakcyjne finansowanie zwrotne.

 

Więcej o inicjatywie JESSICA na stronie: https://www.bgk.pl

Jarocin podzieli się dobrymi praktykami w zarządzaniu przestrzenią

Prowadzenie zadań gminy w zakresie inwestycji i transportu zbiorowego z wykorzystaniem aplikacji GIS będzie tematem prelekcji, którą wygłoszą podczas konferencji we Wrocławiu pracownicy Jarocińskiej Agencji Rozwoju.

Ideą konferencji jest pokazanie dobrych praktyk w zarządzaniu przestrzenią na szczeblu lokalnym z wykorzystaniem informacji przestrzennej. Wydarzenie, które skierowane jest przede wszystkim do przedstawicieli samorządów lokalnych, odbędzie się po raz szósty.

Wszystkim edycjom patronuje hasło „Informacja przestrzenna nowym IMPULSEM dla rozwoju lokalnego”. Każdego roku w przedsięwzięciu bierze udział około 200 osób.

Tegoroczna konferencja zaplanowana na 26 maja, poświęcona będzie tematyce wykorzystania systemów informacji przestrzennej do prowadzenia zadań własnych samorządów, w tym między innymi zadań związanych z zapewnieniem ładu przestrzennego, gospodarki wodnej oraz transportu publicznego. Organizatorami konferencji są: Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego przy współudziale firmy ESRI Polska.  Specjaliści z Wrocławia są cenionym ekspertami z zakresu Geoinformacji. Prowadzony przez Urząd Geoportal Dolny Śląsk uznaje się za jeden z najlepszych w kraju. Tym bardziej cieszy fakt, że organizatorzy, po raz drugi, docenili działania Gminy Jarocin w zakresie zarządzania przestrzenią i zaprosili do współpracy pracowników Jarocińskiej Agencji Rozwoju – Anitę Szymańską i Tomasza Ratajczaka. Wcześniej, w 2017 roku Jarocińska Agencja Rozwoju dzieliła się doświadczeniami na temat wykorzystania narzędzi GIS przy tworzeniu Gminnego Programu Rewitalizacji na przykładzie Gminy Jarocin.  Więcej informacji na temat tej konferencji można było przeczytać pod linkiem http://jarocin.pl/pl/news/Rewitalizacja-Jarocin-podzielil-sie-doswiadczeniem-podczas-konferencji-we-Wroclawiu-2925.html

 

Jarocin Festiwal 2019

JAR Sp. z o.o. informuje o udzieleniu zamówienia w trybie art. 138o ust. 2 – 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. t.j. 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) dla zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi – Organizacja Festiwalu Jarocin 2019 – data zawarcia umowy 19.04.2019 r. Umowa została zawarta z VISIONAIR Mariusz Woźniczka, ul. Piłkarska 21, 94-121 Łódź.

Życzenia Wielkanocne

PUBLICZNE ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI

Prezes Zarządu Jarocińskiej Agencji Rozwoju sp. z o.o.

(z siedzibą w Jarocinie, ul. T. Kościuszki 15B, 63-200 Jarocin)

 

działając zgodnie z postanowieniami uchwały nr 1/2018 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „ZGO-NOVA” sp. z o.o. z dnia 13.12.2018r. oraz uchwały nr 9/2018  Zarządu Jarocińskiej Agencji Rozwoju sp. z o.o. z dnia 14.12.2018r., niniejszym zaprasza zainteresowane podmioty (zwane dalej także „Inwestorami”) do:

 

NEGOCJACJI W SPRAWIE zakupu
1.867 (słownie: JEDEN TYSIĄC OSIEMSET SZEŚĆDZIESIĄT SIEDEM) udziałów

o wartości nominalnej po 500,00 (słownie: pięćset) PLN każdy UDZIAŁ (ZWANYCH DALEJ „UDZIAŁAMI”) SPÓŁKI DZIAŁAJĄCEJ POD FIRMĄ:

„ZGO-NOVA” Sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie,
ul. T. Kościuszki 21A, 63-200 JAROCIN,
ZWANEJ DALEJ „SPÓŁKĄ”,

stanowiących 20,26% udziałów W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI, należących do spółki Jarocińska Agencja Rozwoju Sp. z o.o.

 

Sprzedaż Udziałów nastąpi na rzecz inwestora w całości, jednorazowo, jednemu podmiotowi.

Oferowane Udziały są wolne od zastawów, innych obciążeń oraz praw osób trzecich.

Podmiot zainteresowany złożeniem odpowiedzi na zaproszenie do powyższych negocjacji może, po podpisaniu zobowiązania do zachowania poufności przez osobę upoważnioną do reprezentacji tego podmiotu, odebrać memorandum informacyjne zawierające informacje o sytuacji prawnej i ekonomiczno-finansowej Spółki oraz strukturze odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji (zwane dalej „Memorandum”). Memorandum będzie wydawane od 20.12.2018r. do 09.01.2019  r. w godzinach pracy JAR Sp. z o.o. tj. 8.00-15.00, przy ul. T. Kościuszki 15 B w Jarocinie. Na pisemny wniosek podmiotu Memorandum zostanie przesłane mu pocztą.

Warunkiem otrzymania Memorandum jest wpłacenie kwoty 500 PLN netto+ należny podatek Vat  (słownie: pięćset złotych + należny podatek Vat) na rachunek bankowy JAR Sp. z o. o. nr  61 1090 1131 0000 0001 0268 7712, Jarocin I Oddział Santander Consumer Bank.

Przedmiotem negocjacji będą między innymi:

1) cena nabycia Udziałów i sposób zapłaty ceny,

2) sposób zabezpieczenia wykonania zobowiązań,

3) inne sprawy uznane za istotne przez Strony.

Złożenie odpowiedzi na zaproszenie jest warunkiem uczestnictwa w negocjacjach w sprawie zakupu Udziałów Spółki.

Odpowiedź na zaproszenie powinna zawierać:

1) Opis Inwestora, w tym oznaczenie firmy, siedziby oraz adresu Inwestora będącego przedsiębiorcą lub w przypadku Inwestorów będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania,

2) Propozycje Inwestora dotyczące zakupu Udziałów Spółki, w tym co najmniej:

  • deklarację zakupu 1.867 Udziałów Spółki;
  • propozycję dotyczącą ceny zakupu jednego Udziału Spółki, określoną kwotowo, nieobarczoną żadnymi warunkami, a także propozycję sposobu zapłaty tej ceny;
  • termin ważności składanej odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji, nie krótszy niż 180 dni od daty złożenia odpowiedzi;

3) Inne sprawy uznane za istotne przez Inwestora;

4) Oświadczenia Inwestora i dokumenty wskazane w strukturze odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji.

Szczegółowe elementy odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji zostały określone
w strukturze odpowiedzi na zaproszenie będącej częścią Memorandum.

Odpowiedź na zaproszenie do negocjacji powinna być sporządzona w języku polskim, jednostronnie, na papierze formatu A4, podpisana na ostatniej stronie przez osoby upoważnione do reprezentowania Inwestora, a każda ze stron winna być parafowana. Odpowiedź należy złożyć w siedzibie Jarocińskiej Agencji Rozwoju sp. z o.o. (ul. T.  Kościuszki 15 B w Jarocinie; telefon 605-236-994) w dwóch egzemplarzach, w zapieczętowanej kopercie.

 

Na kopercie należy umieścić dane umożliwiające identyfikację Inwestora oraz napis: „Odpowiedź na zaproszenie do negocjacji w przedmiocie zakupu udziałów „ZGO-NOVA” sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie. Nie otwierać przed terminem”.

 

Termin składania odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji upływa w dniu 30.I.2019r. r. o godzinie 12:00 czasu urzędowego w Polsce. Odpowiedzi złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Podmioty, które złożyły odpowiedź na zaproszenie do negocjacji, zostaną poinformowane pisemnie o wyniku jej rozpatrzenia w ciągu 14 dni od dnia upływu terminu na jej złożenie.

Zbywający Udziały zastrzega sobie prawo do: występowania do podmiotów, które złożą odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji o dodatkowe informacje i wyjaśnienia (w tym dotyczące źródeł finansowania zakupu Udziałów Spółki i innych zobowiązań; środki pieniężne na te cele powinny pochodzić ze źródeł zewnętrznych w stosunku do Spółki), wyboru jednego lub kilku podmiotów, z którymi podejmuje negocjacje, odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyny, przedłużenia terminu, w którym można zapoznać się z Memorandum, przedłużenia terminu do składania odpowiedzi na zaproszenie przed jego upływem, przedłużenia terminu poinformowania o rozpatrzeniu odpowiedzi na zaproszenie, zmiany procedury i harmonogramu negocjacji.

Zbywający Udziały nie zwraca kosztów poniesionych przez Inwestorów w związku
z uczestnictwem w negocjacjach i zawarciem umowy, nie dopuszcza możliwości rozłożenia ceny sprzedaży Udziałów na raty oraz zastrzega, że preferowaną formę zapłaty za Udziały stanowi bankowe polecenie przelewu dokonane w takim terminie, aby najpóźniej w dniu podpisania umowy sprzedaży Udziałów środki znajdowały się na rachunku bankowym Zbywającego.

Osobami upoważnionymi do udzielania informacji w zakresie niniejszego ogłoszenia oraz treści memorandum informacyjnego są:

  • Katarzyna Dudziak –  (nr  605-236-994);
  • Kazimierz Łątkowski – przedstawiciel doradcy prywatyzacyjnego działającego pod firmą Centrum Konsultingu Business Expert sp. z o.o. sp.k. w Poznaniu (nr tel. 501 604 419).