KOMUNIKAT

ZE WZGLĘDU NA PRACE MODERNIZACJUNE SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ W DNIU 23.06.2022 R. PLANUJE SIĘ WYŁĄCZENIE INTERNETU OD GODZ 16:15 DO GODZ 18:00. ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.

Poręczenia – 100 mln zł

Od 2004 roku spółka JAR udzieliła poręczeń na kwotę 100 mln zł. Dzięki temu wsparła 2. 268 miejsc pracy.

100 mln zł poręczeń dla firm

Od momentu powstania głównym celem jarocińskiej spółki JAR jest wspieranie mikro, małych i średnich przedsiębiorców działających na terenie województwa wielkopolskiego, a w szczególności gminy i powiatu
jarocińskiego poprzez udzielanie poręczeń spłaty kredytów, pożyczek, dotacji i refundacji związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Od 2004 roku spółka udzieliła poręczeń na łączną kwotę ponad 100 mln zł. Pośrednio i bezpośrednio przyczyniła się do powstania 2.268 miejsc pracy. Spółka udziela poręczeń w instytucjach, które zawarła z nią umowę o współpracy.

Podmioty współpracujące

Banki

* Bank Spółdzielczy w Jarocinie

* Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni/ o Żerków

* Bank Spółdzielczy w Dobrzycy

Powiatowe Urzędy Pracy

* Jarocin

* Środa Wielkopolska

* Śrem

* Wągrowiec

* Kościan

* Kępno

* Pleszew

* Krotoszyn

* Piła

Fundusze Pożyczkowe

* Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie

* Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

* Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości

* Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego- Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości.

Od 2015 roku JAR pośredniczy w udzielaniu poręczeń wadialnych dla firm – zamiast gotówki i gwarancji oferuje poręczenie wadialne.

KOMUNIKAT

ZE WZGLĘDU NA PRACE MODERNIZACJUNE SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ W DNIU 26.05.2022 R. PLANUJE SIĘ WYŁĄCZENIE INTERNETU OD GODZ 16:00 DO GODZ 18:00. ZA UTRUDNIENIA PRZEPRASZAMY.

KOMUNIKAT

ZE WZGLĘDU NA PRACE MODERNIZACJUNE SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ W DNIU 21.04.2022 R. PLANUJE SIĘ WYŁĄCZENIE INTERNETU OD GODZ 16:00 DO GODZ 18:00.

Nabór wniosków na EKOpożyczki rusza 1 października

Jarocińska Agencja Rozwoju Sp. z o.o. we współpracy ze spółką Energia Jarocin Sp. z o.o. rozpoczyna nabór wniosków o udzielenie preferencyjnych pożyczek na wymianę źródeł ogrzewania lub źródeł zasilania energii w domach jednorodzinnych.  Wsparcie można uzyskać w ramach programów „Ekologiczne ciepło” oraz „Ekologiczna energia”.

Projekt rusza 1 października.

Komplet dokumentów potrzebnych do złożenia wniosków można znaleźć pod

linkiem: https://jarjarocin.pl/?page_id=2100

Dokumenty będą przyjmowane w siedzibie Jarocińskiej Agencji Rozwoju Sp.

z o.o. przy ul. T. Kościuszki 15B w Jarocinie. Wnioski można składać od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 16:00, od 1 do 31 października 2021 r.

Szczegółowe informacje są również dostępne pod numerem telefonu: 62 747 91 02 (od poniedziałku do piątku w godz.: 8.00- 16.00).

PUBLICZNE ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI

Prezes Zarządu Jarocińskiej Agencji Rozwoju sp. z o.o.

(z siedzibą w Jarocinie, ul. T. Kościuszki 15B, 63-200 Jarocin)

działając zgodnie z postanowieniami uchwały nr 01/2020 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „ZGO-NOVA” sp. z o.o. z dnia 29.06.2020 r. oraz uchwały nr 15/2020  Rady Nadzorczej Jarocińskiej Agencji Rozwoju sp. z o.o. z dnia 12.08.2020r., niniejszym zaprasza zainteresowane podmioty (zwane dalej także „Inwestorami”) do:

NEGOCJACJI W SPRAWIE zakupu
1.867 (słownie: JEDEN TYSIĄC OSIEMSET SZEŚĆDZIESIĄT SIEDEM) udziałów

o wartości nominalnej po 500,00 (słownie: pięćset) pln każdy UDZIAŁ (ZWANYCH DALEJ „UDZIAŁAMI”) SPÓŁKI DZIAŁAJĄCEJ POD FIRMĄ:

„ZGO-NOVA” sp. z o.o. z siedzibą w WITASZYCZKACH,
WITASZYCZKI 1A, 63-200 JAROCIN,
ZWANEJ DALEJ „SPÓŁKĄ”,

stanowiących 17,38% udziałów W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI, należących do spółki Jarocińska Agencja Rozwoju sp. z o.o.

Sprzedaż Udziałów nastąpi na rzecz inwestora  w całości, jednorazowo, jednemu podmiotowi. Oferowane Udziały są wolne od zastawów, innych obciążeń oraz praw osób trzecich.

Podmiot zainteresowany złożeniem odpowiedzi na zaproszenie do powyższych negocjacji może, po podpisaniu zobowiązania do zachowania poufności przez osobę upoważnioną
do reprezentacji tego podmiotu, odebrać memorandum informacyjne zawierające informacje
o sytuacji prawnej i ekonomiczno-finansowej Spółki oraz strukturze odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji (zwane dalej „Memorandum”). Memorandum będzie wydawane od 11.09.2020r. do 01.10.2020r. w godzinach pracy od 9.00 do 15.00, przy ul. T. Kościuszki 15B, 63-200 Jarocin. Na pisemny wniosek podmiotu Memorandum zostanie przesłane mu pocztą.

Warunkiem otrzymania Memorandum jest wpłacenie kwoty 500,00 PLN  (słownie: pięćset złotych), na rachunek bankowy nr 61 1090 1131 0000 0001 0268 7712 w Santander Bank Polska S.A., oddział w Jarocinie.

Przedmiotem negocjacji będą między innymi:

1) cena nabycia Udziałów i sposób zapłaty ceny,

2) sposób zabezpieczenia wykonania zobowiązań,

3) inne sprawy uznane za istotne przez Strony.

Złożenie odpowiedzi na zaproszenie jest warunkiem uczestnictwa w negocjacjach w sprawie zakupu Udziałów Spółki.

Odpowiedź na zaproszenie powinna zawierać:

1) Opis Inwestora, w tym oznaczenie firmy, siedziby oraz adresu Inwestora będącego przedsiębiorcą lub w przypadku Inwestorów będących osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania,

2) Propozycje Inwestora dotyczące zakupu Udziałów Spółki, w tym co najmniej:

  • deklarację zakupu 1.867 Udziałów Spółki;
  • propozycję dotyczącą ceny zakupu jednego Udziału Spółki, określoną kwotowo, nieobarczoną żadnymi warunkami, a także propozycję sposobu zapłaty tej ceny;
  • termin ważności składanej odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji, nie krótszy niż 180 dni od daty złożenia odpowiedzi;

3) Inne sprawy uznane za istotne przez Inwestora;

4) Oświadczenia Inwestora i dokumenty wskazane w strukturze odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji.

Szczegółowe elementy odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji zostały określone
w strukturze odpowiedzi na zaproszenie będącej częścią Memorandum.

Odpowiedź na zaproszenie do negocjacji powinna być sporządzona w języku polskim, jednostronnie, na papierze formatu A4, podpisana na ostatniej stronie przez osoby upoważnione do reprezentowania Inwestora, a każda ze stron winna być parafowana. Odpowiedź należy złożyć w siedzibie JAR Sp. z o.o. (ul. T. Kościuszki 15 B, 63-200 Jarocin) w dwóch egzemplarzach, w zapieczętowanej kopercie.

Na kopercie należy umieścić dane umożliwiające identyfikację Inwestora oraz napis: „Odpowiedź na zaproszenie do negocjacji w przedmiocie zakupu udziałów „ZGO-NOVA”
sp. z o.o. z siedzibą w Witaszyczkach. Nie otwierać przed terminem”.

Termin składania odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji upływa w dniu 23.10.2020r.
o godzinie 12:00 czasu urzędowego w Polsce.
Odpowiedzi złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Podmioty, które złożyły odpowiedź na zaproszenie do negocjacji, zostaną poinformowane pisemnie o wyniku jej rozpatrzenia w ciągu 14 dni od dnia upływu terminu na jej złożenie.

Zbywający Udziały zastrzega sobie prawo do: występowania do podmiotów, które złożą odpowiedzi na zaproszenie do negocjacji o dodatkowe informacje i wyjaśnienia (w tym dotyczące źródeł finansowania zakupu Udziałów Spółki i innych zobowiązań; środki pieniężne na te cele powinny pochodzić ze źródeł zewnętrznych w stosunku do Spółki), wyboru jednego lub kilku podmiotów, z którymi podejmuje negocjacje, odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyny, przedłużenia terminu, w którym można zapoznać się z Memorandum, przedłużenia terminu do składania odpowiedzi na zaproszenie przed jego upływem, przedłużenia terminu poinformowania o rozpatrzeniu odpowiedzi na zaproszenie, zmiany procedury i harmonogramu negocjacji.

Zbywający Udziały nie zwraca kosztów poniesionych przez Inwestorów w związku
z uczestnictwem w negocjacjach i zawarciem umowy, nie dopuszcza możliwości rozłożenia ceny sprzedaży Udziałów na raty oraz zastrzega, że preferowaną formę zapłaty za Udziały stanowi bankowe polecenie przelewu dokonane w takim terminie, aby najpóźniej w dniu podpisania umowy sprzedaży Udziałów środki znajdowały się na rachunku bankowym Zbywającego.

Osobami upoważnionymi do udzielania informacji w zakresie niniejszego ogłoszenia oraz treści memorandum informacyjnego są:

  • Karolina Bierła – pracownik JAR Sp. z o.o. (nr  62-747-91-02);

Kazimierz Łątkowski – przedstawiciel doradcy prywatyzacyjnego działającego pod firmą Centrum Konsultingu Business Expert sp. z o.o. sp.k. w Poznaniu (nr tel. 501 604 419).

Oferta pracy: Specjalisty ds. pozyskiwania środków zewnętrznych

Jarocińska Agencja Rozwoju Sp. z o.o. ogłasza nabór na stanowisko:

Specjalisty ds. pozyskiwania środków zewnętrznych

Praca na pełen etat na podstawie umowy o pracę. Do obowiązków pracownika należeć będzie m.in.:

-sporządzanie wniosków o pozyskanie środków zewnętrznych,

-realizowanie i rozliczanie projektów oraz monitoring dostępnych funduszy.

Wymagania:

-ukończone studia wyższe,

– doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,

– prawo jazdy kat. B.

Ofertę zawierającą CV i list motywacyjny należy przesłać w terminie do 29 kwietnia br. na adres: Jarocińska Agencja Rozwoju Sp. z o.o., ul. T. Kościuszki 15B, 63-200 Jarocin z dopiskiem „Specjalista ds. pozyskiwania środków zewnętrznych”. Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Jarocińska Agencja Rozwoju Sp. z o.o., ul. T. Kościuszki 15B, 63-200 Jarocin.

Osoby aplikujące na powyższe stanowisko prosimy o dołączenie do dokumentów informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych

 

 

O rewaloryzacji założenia pałacowo-parkowego w Jarocinie na XXVI Konferencji dot. sztuki ogrodowej i dendrologii historycznej – 24 – 25 października w Krakowie

„Aspekty konserwatorskie i ekologiczne w ochronie krajobrazu” to temat XXVI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej w zakresie sztuki ogrodowej i dendrologii historycznej, która odbędzie się w dniach 24 i 25 października br. w Międzynarodowym Centrum Edukacyjno-Badawczym „Działownia” przy ul. Warszawskiej 24 w Krakowie. Wydarzenie organizują Instytut Architektury Krajobrazu Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków, Sekcja Sztuki i Architektury Ogrodowej Komisji Urbanistyki i Architektury Polskiej Akademii Nauk (Oddział w Krakowie), Sekcja Architektury Krajobrazu Komisji Urbanistyki i Architektury Polskiej Akademii Nauk (Oddział w Krakowie).

Partnerzy: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie oraz Polski Komitet Narodowy Międzynarodowej Organizacji Ochrony Zabytków i Miejsc Zabytkowych ICOMOS

Konferencja odbędzie się pod honorowym patronatem Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka, Wiceministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Generalnego Konserwatora Zabytków Profesor Magdaleny Gawin, Rektora Politechniki Krakowskiej Profesora Jana Kaziora oraz Prezesa Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu SAK Piotra Redy.

Podczas konferencji dr inż. Marzena Jeleniewska-Jankowska z Jarocińskiej Agencji Rozwoju Sp. z o.o., wygłosi prelekcję pn.” Rewaloryzacja założenia pałacowo-parkowego w Jarocinie”.

Poniżej linki do strony z szczegółowym programem:

https://www.facebook.com/531656823965270/photos/pcb.784359522028331/785189558611994/?type=3&theater

https://www.pk.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3156:konferencja-ogrodowa-2019-aspekty-konserwatorskie-i-ekologiczne-w-ochronie-krajobrazu&catid=49&lang=pl&Itemid=944