Ogłoszenie o pracę na stanowisko: Specjalista ds. zamówień publicznych

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych podczas rekrutacji pracowników

 1. Administrator danych:
  Administratorem Państwa danych osobowych jest Jarocińska Agencja Rozwoju Sp. z o.o. 63‑200 Jarocin, ul. T.Kościuszki 15B, jar@jarjarocin.pl, tel: 62-740-02-95.
 2. Inspektor ochrony danych:
  Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pocztą elektroniczną pod adresem email: iod@jarocin.pl.
 3. Cel i podstawy przetwarzania:
  Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  a) przeprowadzenia rekrutacji, zawarcia umowy oraz zatrudnienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w zakresie wskazanym przepisami Kodeksu Pracy oraz innymi, właściwymi przepisami prawa.
  b) ochrony Administratora i dochodzenia roszczeń w prawnie uzasadnionym interesie Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  c) podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO) na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.
  d) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 4. Odbiorcy danych osobowych:
  Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, którym administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych oraz podmiotom, które uprawnione są do ich otrzymania przepisami prawa.
 5. Informacje o wymogu podania danych:
  Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.
 6. Okres przechowywania danych:
  Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia rekrutacji z uwzględnieniem ewentualnych roszczeń.
  W przypadku wyrażenia przez Państwo zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą przechowywane przez 6 miesięcy.
 7. Państwa prawa w zakresie przetwarzania:
  Mają Państwo prawo do:
 • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • żądania sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • żądania usunięcia danych osobowych;
 • wniesienia skargi do Prezesa UODO na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji oraz przekazywanie danych do państwa trzeciego:
  Państwa dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz nie będą profilowane Nie będą również przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.