Poręczenia

Nadrzędnym celem udzielania poręczeń przez spółkę jest ułatwienie dostępu do kredytów lub dotacji czyli tzw. finansowania dłużnego, podmiotom gospodarczym oraz osobom bezrobotnym podejmującym działalność gospodarczą.

Gwarantujemy minimum formalności! Wystarczy złożyć wniosek wraz z załącznikami.

 • W przypadku kredytów i pożyczek zabezpieczamy do 70% wartości zaciąganego kredytu lub pożyczki. W przypadku dotacji bezzwrotnych udzielanych przez PUP-y, zabezpieczamy 100% wartości dotacji.
 • Poręczamy aż do kwoty 500 tys. zł
 • Opłata za udzielenie poręczenia jest jednorazowa i wynosi od 1% do 5 % kwoty poręczenia. Wysokość prowizji uzależniona jest od okresu, na który zostało udzielone poręczenie oraz od wysokości udzielonego poręczenia.
 • Poręczenie udzielane jest maksymalnie na 5 lat.

Kto może ubiegać się o poręczenie?

 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz spółki samorządowe mające siedzibę lub oddział na terenie województwa wielkopolskiego lub koncentrujące swoją działalność gospodarczą na jego terenie
 • w zakresie poręczeń dotacji: bezrobotni oraz mikro, mali i średni przedsiębiorcy z terenu województwa wielkopolskiego, którzy nie należą do grupy zagrożonych przedsiębiorców w rozumieniu Wytycznych Wspólnoty dotyczących pomocy publicznej w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE C 244/02 z 01.10.2004r.).

Jak wygląda proces uzyskania poręczenia?

Etap 1

Każdy wnioskodawca spełniający wymogi musi złożyć wniosek o poręczenie wraz z wymaganymi załącznikami. Może to uczynić w budynku Jarocińskiej Agencji Rozwoju Sp. z o.o., ul. T. Kościuszki 15b. Wniosek oraz wykaz wymaganych załączników dostępne są w siedzibie spółki, instytucji finansującej, wybranych Powiatowych Urzędach Pracy, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie, organizacjach pozarządowych z którymi JAR Sp. z o.o.  ma podpisaną umowę współpracy oraz na naszej stronie internetowej w zakładce Pliki do pobrania.

Etap 2

Komisja Kwalifikacyjna dokonuje analizy i oceny wniosku o poręczenie na podstawie otrzymanych informacji i dokumentów.

Etap 3

Na podstawie analizy Komisja Kwalifikacyjna, w ciągu 14 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku, podejmuje decyzję o udzieleniu bądź odmowie udzielenia poręczenia.

Etap 4

W przypadku pozytywnej decyzji zawierana zostaje umowa poręczeniowa. Warunkiem koniecznym do jej zawarcia jest ustanowienie zabezpieczenia w formie weksla „In blanco” wraz z deklaracją wekslową. W przypadku poręczeń kredytowych stosowane jest dodatkowe zabezpieczenie w postaci pełnomocnictwa do konta firmowego.

Instytucje współpracujące z JAR Sp. z o.o.:

Instytucje bankowe:

 1. Bank Spółdzielczy w Jarocinie
 2. Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni Oddział w Żerkowie
 3. Bank Spółdzielczy w Dobrzycy

Instytucje pozabankowe:

 1. Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. w Poznaniu
 2. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. ( w zakresie projektu POKL 06.0200-30-001/11)
 3. Powiatowe Urzędy Pracy: Jarocin, Środa Wlkp., Pleszew, Krotoszyn, Śrem, Kępno, Wągrowiec.
 4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Jarocinie
 5. Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego – Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości
 6. Zakład Poradnictwa Zawodowego EURONAUKA
 7. Europejskie Centrum Doradztwa Finansowego Sp. z o.o. Sp.k. (ECDF)
 8. Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (w ramach projektu „Samozatrudnienie Szansa na sukces”)
 9. Zakład Poradnictwa Zawodowego EURONAUKA
 10. Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
 11. Stowarzyszenie Nasza Wielkopolska
 12. Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie
 13. Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.
 14. Business School H.Polak, M.Polak Sp. J.
 15. Wielkopolskie Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Obszarów Wiejskich
 16. Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego-Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości
 17. Fundacja „Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości”
 18. Stowarzyszenie „Ostrowskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości”
 19. Stowarzyszeniem Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych z siedzibą w Poznaniu
 20. OWES
 21. Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości z siedzibą w Ostrowie