Dodano przez Mateusz Rzepczyk

PUBLICZNE ZAPROSZENIE DO NEGOCJACJI

Prezes Zarządu Jarocińskiej Agencji Rozwoju sp. z o.o. (z siedzibą w Jarocinie, ul. T. Kościuszki 15B, 63-200 Jarocin) działając zgodnie z postanowieniami uchwały nr 01/2020 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „ZGO-NOVA” sp. z o.o. z dnia 29.06.2020 r. oraz uchwały nr 15/2020  Rady Nadzorczej Jarocińskiej Agencji Rozwoju sp. z o.o. z dnia 12.08.2020r., niniejszym zaprasza zainteresowane podmioty (zwane […]

Zakup energii elektrycznej

Ogłoszenie SIWZ – Tom I SIWZ – Tom II SIWZ – Tom III Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Projekt umowy Treść zapytań oraz wyjaśnienia Zmiana zapisów SIWZ – Tom I Klucz publiczny Zmiana ogłoszenia Pytania i odpowiedzi (13.05) Zmiana zapisów SIWZ – Tom I (13.05) Informacja z otwarcia ofert Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dzierżawa gruntu rolnego w miejscowości Golina – dz.nr 156/2, 156/3, 156/4, 156/5, 156/6 o łącznej pow. 3,00 ha

Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości rolnej należącego do Jarocińskiej Agencji Rozwoju Sp. z o.o. „Dzierżawa gruntu rolnego w miejscowości Golina – dz.nr 156/2, 156/3, 156/4, 156/5, 156/6 o łącznej pow. 3,00 ha” należącej do Jarocińskiej Agencji Rozwoju Sp. z o.o. 1. Ogłoszenie 2. Formularz ofertowy 3. Wzór umowy 4. Regulamin 5. Mapa poglądowa

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

Ogłoszenie (17.01.2020 r.) Załącznik nr 1 – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 – UMOWA Załącznik nr 3 – FORMULARZ OFERTOWY Załącznik nr 4 – OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA I SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Załącznik nr 5 – OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ Załącznik nr 6 – ZOBOWIĄZANIE […]